Nestačí Vám táto ponuka? Navštívte náš web TR instruments

Všeobecné obchodné podmienky

ONLINE PREDAJ - OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE PREDAJ TOVARU OSOBÁM, KONAJÚCIM V RÁMCI SVOJEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ALEBO V RÁMCI SAMOSTATNÉHO VÝKONU SVOJHO POVOLANIA

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto obchodné podmienky účinné od 28. 1. 2014 (ďalej len „obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti TR instruments spol. s r.o., so sídlom Brno, Kameníčkova 28, IČ: 155 30 779, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. C, vl. 22049, pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese http://www.meraciepristroje.sk/ (ďalej len „predávajúci"), upravujú v súlade s ust. §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou právnickou či fyzickou osobou, jednajúcej v rámci svojej podnikateľskej činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolania (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.meraciepristroje.sk/ (ďalej len „webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu").


1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je spotrebiteľom v zmysle ust. §419 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.


1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.


1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Kupujúci výslovne akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v zmysle ust. §1753 zák. č 89/2012 Zb., občiansky zákonník.

 

2. Užívateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.


2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.


2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.


2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.


2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako jeden rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).


2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardverového a softverového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.


3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1 Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie §1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.


3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje označenie tovaru alebo služby a opis ich hlavných vlastností a to vrátane uvedenia cien tovarov, pričom cena zvýraznená čiernou farbou je uvedená bez DPH, nižšie uvedené cena pod ňou bez zvýraznenia je zobrazená s DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.


3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.


3.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:


3.4.1 Objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)


3.4.2 Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru


3.4.3 Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka")


3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Záväznú objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci v primeranej lehote po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho")


3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. elektronicky, písomne, telefonicky)


3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.


3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.


3.9 Ak je objednávka odoslaná iným než vyššie uvedeným spôsobom, musí byť vždy vyhotovená písomnou formou. Písomná forma je zachovaná, ak je objednávka uskutočnená prostredníctvom faxovej alebo emailovej správy a preukázateľne doručená na adresu predajne obchodné spoločnosti TR instruments spol. s r.o., prípadne na emailovú adresu alebo faxom, viď. článok 12.6.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky
4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
• v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno
• v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 1080295009/1111, vedený v UniCredit Bank (ďalej len „účet predávajúceho")


4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.


4.3 Predávajúci môže požadovať od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Kupujúci sa zaväzuje platbu spomínanú v predchádzajúcej vete uhradiť na vyzvanie vo výške a lehote, ktorú dodatočne určí predávajúci a ku ktorej bude predávajúcim prípadne písomne vyzvaný. Týmto nie je dotknuté ust. čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.


4.4 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do ..... dní od uzavretia kúpnej zmluvy.


4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.


4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie §2119 odst. 1) občianskeho zákonníka sa nepoužije.


4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.


4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.


4.9 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny dodaného tovaru. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej ujmy. Zmluvná pokuta je splatná do piatich pracovných dní od doručenia výzvy k jej úhrade.


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1 Kupujúci berie na vedomie, že, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorého cena je závislá na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.


5.2 Objednávky doručené predávajúcemu sú považované za záväzné. Zrušenie objednávky kupujúcim je možné do troch dní s tým, že predávajúci musí byť o stornovaní objednávky písomne vyrozumený kupujúcim. Neskoršie Storno objednávky kupujúcim podlieha storno poplatku vo výške 30% ceny predmetu kúpy.

5.3 Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to v prípadoch ďalej bližšie stanovených v článku 7. a násl. týchto obchodných podmienok.


5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu doručený bez zbytočného odkladu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.


5.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do 30 tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným obdobným spôsobom. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti, teda ako sa tovar vráti späť do dispozície predávajúceho.


5.6 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.


5.7 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.


5.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý dar.

6. Preprava a dodanie tovaru
6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.


6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.


6.3 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.


6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.


6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
6.6 Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho v súlade s ust. §2123 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.

 

7. Práva z vadného plnenia
7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ust. §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2165 až 2174 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník)


7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:


7.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,


7.2.2 sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,


7.2.3 tovar zodpovedá akosťou alebo vykonaním dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,


7.2.4 tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti


7.2.5 tovar vyhovuje požiadavke právnych predpisov.


7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho predávaný tovar.


7.5 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho, samotný postup pri reklamácii upravuje čl. 7.6


7.6 Pre každú reklamáciu si zákazník vopred vyžiada pridelenie čísla opravy (ďalej len „CO"). CO slúži na identifikáciu požadovanej reklamácie. Žiadosť o pridelenie CO je možné vybaviť buď elektronicky, a to vyplnením a odoslaním formulára na internetových stránkach predávajúceho www.trinstruments.cz, alebo telefonicky na čísle +420 541 633 858. V prípade elektronickej žiadosti bude CO zákazníkovi oznámené do 24 hodín spolu s pokynmi pre odoslanie tovaru, a to na uvedenú emailovú adresu. V prípade telefonickej žiadosti je CO pridelené okamžite, rovnako tak pokyny pre odoslanie tovaru


8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.


8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ust. §1826 odst. 1) písm. e) občianskeho zákonníka.


8.3 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle §1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.


9. Ochrana osobných údajov
9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.


9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej všetko ako „osobné údaje")


9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií o obchodnej komunikácii kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.


9.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.


9.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.


9.6 Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.


9.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:


9.8.1 Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie.


9.8.2 Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstrániť takto vzniknutý stav.


9.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.


10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, ani by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


11. Doručovanie
11.1 Kupujúcemu môže byť doručené na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.


12. Záverečné ustanovenia
12.1 Predávajúci a kupujúci zodpovedajú v prípade porušenia svojich zmluvných alebo zákonných povinností za vznik majetkovej ujmy podľa §2894 a násl. zák. č.89/2012 Zb., občiansky zákonník.


12.1.1. Predávajúci výslovne prehlasuje, že pri uzatváraní zmluvy s kupujúcim nepredpokladá, že by majetková ujma spôsobená v súvislosti s porušením zmluvných či zákonných povinností kupujúcemu mohla prevýšiť kúpnu cenu daného tovaru. Ak by majetková ujma mohla byť vyššia, je kupujúci povinný na túto skutočnosť predávajúceho upozorniť v rámci svojej objednávky.


12.2 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia českým právnym poriadkom. V prípade, že právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nie sú upravené kúpnou zmluvou,riadia sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. V prípade sporu je miestne príslušný súd predávajúceho.


12.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.


12.4 Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a nie je prístupná. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.


12.5 V prípade rozporu medzi vyššie uvedenými obchodnými podmienkami či obchodnými podmienkami kupujúceho platí nasledovné poradie


12.5.1 Kúpna zmluva


12.5.2. Tieto obchodné podmienky


12.5.3. Príslušné právne predpisy Českej republiky

 

12.6 Kontaktné údaje predávajúceho:


TR instruments, spol. s r.o.

Kameníčkova 1036/28

616 00 Brno

Adresa prevádzky:

Křižíkova 2697/70

612 00

Brno

 

Telefón - ústredňa: +420 541 633 670

Fax: +420541212413

+420 541 633 859

E-mail: tri@trinstruments.cz

webová stránka obchodnej spoločnosti: www.trinstruments.sk

webová stránka on-line obchodu: http://www.meraciepristroje.sk/